SGML technical workshop in Holland

SGML technical workshop in Holland

From owner-etextctr@lists.Princeton.EDU Thu Mar 23 12:43:18 1995
Return-Path: <owner-etextctr@lists.Princeton.EDU>
Received: from lists.Princeton.EDU by utafll.uta.edu (4.1/25-eef)
	id AA14124; Thu, 23 Mar 95 12:43:15 CST
Received: by lists.Princeton.EDU id <23219.s1-1>; Thu, 23 Mar 1995 11:23:48 -0500
Received: from ponyexpress.princeton.edu ([128.112.129.131]) by lists.Princeton.EDU with SMTP id <23187.s1-2>; Thu, 23 Mar 1995 11:23:09 -0500
Received: from phoenix.Princeton.EDU by ponyexpress.princeton.edu (8.6.9/1.7/newPE)
	id LAA00204; Thu, 23 Mar 1995 11:23:05 -0500
Received: by phoenix.Princeton.EDU (4.1/Phoenix_Cluster_Client)
	id AA16061; Thu, 23 Mar 95 11:23:03 EST
Message-Id: <CMM.0.88.795975782.etextctr@phoenix.Princeton.EDU>
Date: 	 Thu, 23 Mar 1995 11:23:02 EST
Reply-To: etextctr@lists.Princeton.EDU
Sender: owner-etextctr@lists.Princeton.EDU
From: ETEXTCTR Discussion List <etextctr@phoenix.Princeton.EDU>
To: Electronic Text Centers List <etextctr@lists.Princeton.EDU>
Subject: SGML Technical Workshop in Holland
X-To: etextctr@lists
X-Listprocessor-Version: 7.1 -- ListProcessor by CREN
Status: R

Sender: Arjan.Loeffen@LET.RUU.NL
Subject: SGML technical workshop in Holland

----------------------***------------------------- 
 This message is distributed over COMP.TEXT.SGML, 
  SGML-L, TEI-LIST, HUMANIST, ECOLL and ETEXT.
 The message is in English (part 1) and in Dutch 
          (part 2).
----------------------***-------------------------

--part 1: English--

Workshop:
SGML DESIGN ISSUES RELATED TO APPLICATIONS

Tilburg University, May 10, 1995 (1 day)

In close cooperation with the Dutch SGML Users
Group, the Universities of Utrecht and Tilburg
will be organizing a limited attendance workshop
on the theoretical foundations and the
practical implications of SGML design. The
workshop has a highly interactive form: selected
presentations serve as the starting point of a
discussion.

Audience

The intended audience is that of SGML
professionals - with a more than average insight
in the ins and outs of using SGML/DSSSL/HYTIME in
a day to day production environment - and
researchers in the field. We will have to impose
limits to the number of participants, in order to
ensure that discussion remains possible. The
workshop is open for non-Dutch speaking
attendants. A full report will be publicly
available afterward.

Subjects

The topics for the workshop will be compiled by
the attendants through electronic mail, such that
the discussion at the workshop itself is
initiated. Examples of the topics to be discussed:
ambiguities in content models, use and weaknesses
of the CONCUR and LINK features, structuring mechanisms 
using general and parameter entities, expressive power of
the language, application of character sets, and so on.

We are inclined to separate the discussion on
SGML as a standard from discussions on related
standards such as DSSSL and HyTime, and on
application software (the problem of assessing
the quality and validity of the software that is
on offer).

Second workshop

It is our intention to organize a second, more
internationally oriented workshop (part of the
SGML user's group conference?) later this year.
This workshop will be more practically oriented,
where the findings of this first workshop will be
presented and open for discussion by a broader
public. Key issues here could be the availability
of SGML software, their adherence to the
standard, validation and quality assessment, and
applicability in daily use. This applies, among
others, to HyTime engines, SGML editors, parsers,
databases and document bases, publishing-on-
demand, archiving, security, et cetera.

Preliminary Programme

09:30 -- 10:00 Registration and coffee
10:00 -- 10:30 Introduction and finalizing of the agenda
10:30 -- 12:30 First session
12:30 -- 13:30 Lunch
13:30 -- 15:30 Second session
15:30 -- 16:00 Break
16:00 -- ??   Evening session

Registration

Deadline for registration: May 1st, 1995. A
registration form will be sent through regular or
electronic mail.

To register, send an e-mail to SGMLTW@LET.RUU.NL
(preferred). If no access to the internet,
contact A. Loeffen, C&L, Achter de Dom 22-24,
3512JP Utrecht, The Netherlands

The attendance fee is Dfl. 75,- for students and
scolars, and members of the Dutch SGML users group.
Dlf. 150,- for all other attendants.

These low fees have been made possible by a grant
>From the Dutch SGML users group.

Organizing Committee

Arthur van Horck
 KUB-University, Tilburg, The Netherlands
 Phone: +31 13 662232 (office), +31 13 438488
 (home)
Arjan Loeffen
 University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands
 Phone: +31 30 536417 (office), +31 20 6656463
 (home)

--part 2: Dutch--

Workshop: 
SGML ONTWERP EN TOEPASSINGVRAAGSTUKKEN

Katholieke Universiteit Brabant, 10 mei 1995 (1 dag)

In nauwe samenwerking met de nederlandse SGML
Gebruikersgroep organizeren de Rijksuniversiteit
Utrecht en de Katholieke Universiteit Brabant een
workshop met betrekking tot theoretische
principes en praktische implicaties van op SGML
gebaseerd software ontwerp. De workshop heeft een
sterk interactief karakter: geselecteerde
presentaties dienen als aanzet tot
gedachtenwisseling.

Publiek

Het beoogde publiek bestaat uit professionele
SGML gebruik(st)ers en ontwerp(st)ers met een
meer dan gemiddelde kennis van de taal SGML en
gerelateerde standaarden in een dagelijkse
productieomgeving, en onderzoekers op dit gebied.
Noodzakelijkerwijs moet er een limiet worden
gesteld aan het aantal deelnemers. Centraal
staat, zoals gesteld, de vrije discussie, welke
baat heeft bij een beperkt aantal participanten.
De workshop is toegankelijk voor niet-Nederlands
sprekende deelnemers. De voertaal is, wanneer
mogelijk, nederlands. Een volledig rapport van de
dag wordt nadien aan de deelnemers beschikbaar
gesteld; een officieel rapport wordt
internationaal gepubliceerd.

Onderwerpen

De lijst van onderwerpen van de workshop wordt
samengesteld door de deelnemers middels (bij
voorkeur) electronische post. Als voorbeeld van
de behandelde onderwerpen mogen dienen: Ambiguiteiten
in content models, toepassing en beperkingen van
CONCUR en LINK, modularizatie middels general en
parameter entities, beschrijvende kracht van de taal,
ed dergelijke.

De organisatoren zijn geneigd de discussie rond
SGML enigzins gescheiden te houden van die rond
gerelateerde standaarden en die rond applicatie-
software.

Tweede workshop

Wanneer deze eerste workshop aanslaat, ligt het
in de bedoeling van de organizatoren een tweede,
meer internationaal georienteerde workshop te
organiseren. Deze workshop zal in dat geval meer
praktisch georienteerd zijn. De bevindingen van
de eerste workshop zullen worden gepresenteerd
aan, en bediscussieerd kunnen worden door een
breder publiek. Typische onderwerpen zijn in dit
geval: de beschikbaarheid van SGML software, hun
relatie met ISO 8879, en toepasbaarheid in
dagelijks gebruik. Dit betreft ook, onder andere,
HyTime engines, SGML tekstverwerkers, parsers,
databases en document bases, publishing-on-
demand, archivering, veiligheidsaspecten.

Voorlopig programma

09:30 -- 10:00 Inschrijving, koffie
10:00 -- 10:30 Introductie en vastlegging agenda
10:30 -- 12:30 Eerste sessie
12:30 -- 13:30 Lunch
13:30 -- 15:30 Tweede sessie
15:30 -- 16:00 Onderbreking
16:00 -- ? Avondsessie

Registratie, kosten

Uiterlijke inschrijfdatum: 1 mei 1995. Een
inschrijfformulier wordt via reguliere, dan wel
electronische post toegezonden.

De kosten voor deelname bedragen Dfl. 75,- voor
studenten, docenten aan HBO en academische
instellingen, en leden van de Nederlandse SGML
gebruikersgroep, Dfl. 150,- voor alle anderen.

De lage inschrijvingskosten zijn mogelijk gemaakt
door een subsidie van de Nederlandse SGML
gebruikersgroep.

Inschrijving, inlichtingen

- (Bij voorkeur) E-Mail naar: SGMLTW@LET.RUU.NL
- (Wanneer geen toegang tot electronische
 postdienst) Reguliere post naar: A. Loeffen,
 C&L, Achter de Dom 22-24, 3512JP Utrecht

Organizatoren

Arthur van Horck
 Inst. voor Taal- en Kennistechnologie, KUB,
 Tilburg
 Telefoon: +31 13 662232 (werk), +31 13 438488
 (prive)
Arjan Loeffen
 Vakgroep Computer & Letteren, RUU, Utrecht
 Telefoon: +31 30 536417 (werk), +31 20 6656463
 (prive)
----------------------------------------------------------------------
Arjan Loeffen      Achter de Dom 22-24 ++31+30536417 voice work
Faculty of Arts     3512JP Utrecht    ++31+206656463 voice home
University of Utrecht  The Netherlands   ++31+30539221 fax work
----------------------------------------------------------------------