[Previous]

Futures: XML for Data Exchange

 [Next]

The two XML domains

XML schemas

Standard grammars

Extended linking

[Previous]

XML & JAVA: PORTABLE DATA PORTABLE PROGRAMS

 [Next]