[Mirrored from: http://info.admin.kth.se/SGML/Konferenser/SGML96/SGML96.html]


Talare, chairmen och föredrag, SGML Sverige 96,
Stockholm, Berns, 15/16 February, 1996

Bergström, Peter; EUROSTEP AB, e-mail peter.bergstrom@eurostep.se
SGML och STEP

Björklind, Andreas, Liblab, Linköpings Universitet, e-mail abj@ida.liu.se
(Chairman: Kompletterande tekniker)
Introduktion till SGML, HTML och presentation i parallella medier

Boström, Anders; ABB Corporate Research, Ideon, Lund
e-mail: Anders.Bostrom@crclund.abb.se
Generell konvertering med hjälp av SGML

Dybeck, Peter; Ericsson, SGML Technology,e-mail: etxpdyb@stdoca.ericsson.se
(Chairman: Att integrera SGML)
SGML implementering - SGML på Ericsson
Enlund, Nils; Grafisk Teknik, KTH, e-mail: nilse@gt.kth.se,
http://www.gt.kth.se/gtinst/nilse.html
(Chairman: Publicering av information i parallella medier)

Ericsson, Svante; Celsius Infodok ­p; Kongstad, Poul; Celsius Infodok
­p; Roth, Torbjörn, FMV flygunderhåll

FMV projekt FVSDUP

Haitto, Hasse; IPLab, KTH, e-mail haitto@nada.kth.se, haitto@synex.se
Erfarenheter från publicering med SGML

Lindroth, Hans, DN, e-mail: Hans.Lindroth@DN.SE
http: //dags.dn.se
Omvärldsförändringar som påverkar tidningsbranschen

HyTime-gruppen i SGML användarförening i Sverige
Hur kan HyTime användas idag

McFadden, John; SGML Open, e-mail: john.mcfadden@exoterica.com
Keynote speaker
Hybrid Distributed Database (HDDB) and the Future of SGML

Poijes, Jan; IMT ­p; Lindström, Helena, e-mail: edtheli@zeus.kiedt.ericsson.se,
f.d. Norstedts Tryckeri AB
Praktikfall ­p; Norstedts Tryckeri AB

Pepper, Steve; Falch Infotek, e-mail pepper@falch.no
SGML in Practice - Publishing on Paper and WWW

Bergström, Peter; EUROSTEP AB, e-mail peter.bergstrom@eurostep.se
SGML och STEP

Presentationen i pdf-format
Abstrakt:
Efter en kort genomgång av STEP (ISO 10303) och språket EXPRESS sätts ramarna upp för en samverkan mellan SGML och STEP. Rollerna för de olika standarderna definieras, och vi går igenom förutsättningarna för en lyckad samverkan, inklusive föreslagna förändringar av standarderna. Speciellt betonas de fördelar som STEP kan ge en SGML implementation.
Vidare går vi igenom några konkreta projekt som redan arbetar efter ovanstående riktlinjer. Projekten varierar något beroende på hur nära implementeringsfasen de är.


Bibliografi: Peter Bergström

är en av de ledande experterna på SGML och HyTime i Sverige. Han deltar aktivt i de pågående svenska initiativen att åstadkomma en samverkan mellan SGML och STEP på en praktisk nivå. Peter har jobbat med SGML sedan 1986, och har en lång erfarenhet av SGML-relaterade projekt, både för militära och civila syften. Han var bland annat huvudansvarig för utvecklingen av FMV Grund-DTD.
Sedan september 1995 är Peter anställd av EuroSTEP AB. Dessförinnan var han 9 år hos Celsius Inforum (tidigare Telub Inforum). Peter är också ordförande i SGML användarförening i Sverige.


Björklind, Andreas, Liblab, Linköpings Universitet, e-mail abj@ida.liu.se
(Chairman: Kompletterande tekniker)

Introduktion till SGML, HTML och presentation i parallella medier
Abstrakt
SGML, HTML, WWW, LaTeX, PostScript, Acrobat, Java, dynamiska dokument, informationsfragment ­p; vad döljer sig bakom begreppen och hur hänger det hela samman egentligen? ­p; Kompetens att publicera i parallella medier har snabbt blivit en viktig konkurransfördel. Offentliga såväl som privata organisationer vill utnyttja existerande information för att exempelvis nå ut på både CD, papper och Internet. Vi har en enda informationsmängd men vill använda oss av flera flera distributionskanaler.
I denna introduktion till ämnet redovisas en grundläggande genomgång av begreppen kring publicering i parallella medier. Några frågor som kommer att belysas är: Hur går man från SGML till HTML? Hur undviker kan man att skriva direkt i HTML? Hur kan jag använda mina LaTeX-dokument på WWW? Hur fungerar databaser tillsammans med SGML och HTML?
Begreppen presenteras mot bakgrund av erfarenheter från arbetet med elektronisk informationshantering på Linköpings universitet.

Bibliografi: Andreas Björklind

Andreas Björklind är doktorand på laboratoriet för biblioteks- och informationsvetenskap på Linköpings universitet. Till arbetsuppgifterna hör bl.a att driva ett projekt med målsättning att integrera informationsflödet inom universitetet. Andreas Björklind är styrelsemedlem och kassör i SGML-användarförening i Sverige sedan 1993. Till övriga engagemang hör bland annat konsultföretaget Björklind Nya Media.

Boström, Anders; ABB Corporate Research, Ideon, Lund,
e-mail: Anders.Bostrom@crclund.abb.se

Generell konvertering med hjälp av SGM
L
Presenationen i PDF-format
Abstrakt:
ABBs kunder börjar kräva att få information på "sitt" format. Vi har därför i ett pilotprojekt använt SGML som neutralformat för att möjliggöra för oss att på ett bra sätt tillgodose detta krav. I det vårt fall rör det sig om tabellorienterad information. Föredraget kommer att beskriva detta pilotprojekt och ta upp frågor som exempelvis:
­p; varför välja SGML?
­p; hur bygger man konverterare effektivt?

The problem area

We are today surrounded by computer based tools, all of them storing their data in their own format. Not even in a given group of applications, say word processors, there are any common formats of the data. Some tools have the capability to import files from other formats to its own format, but more rare is the possibility to export the tools data to the format of a competitor. This leads to problems for a company where several different applications in each area exist. Its not without problem to exchange information between people using different tools. Its even a problem to use older information, as the tools has changed since the information was created
When we are speaking of information we do not only mean documents, but also CAD-data, graphics etc. and important to remember, the contents of databases with both structure, attributes and data.
A shortsighted solution to the above problem is of course to standardize the usage of tools to only one tool in each application area, but this will among other problems just push the above problem forward in time, and when the problem strikes it will strike even harder.
An important trend that is emerging is customer requirements on specific formats. A customer or cooperating company needs to feed information into their own systems and thus require information to be delivered, not on paper, but on standard formats. This will without doubt lead to lost contracts for those that can not meet such requirements in the future.

Architecture
If there exist several data formats and it should be possible to translate the data between anyone of those, it is important not to start building each of these translators, but to find a common format and build a transformer for each of the needed formats to/from the common format. In this way the number of translators that has to be built is kept to a minimum
With this type of system, a translation between two formats is done in two steps: from the source format to the common format and then from the common format to the destination format. The common format is used as an intermediate format during the translation
To push the usage (and development) of such tools we have done some pilot projects to demonstrate the usability of this technique. From this experience we have found that using this architecture is a good solution even if a translator is needed only between two explicit formats
For the common format we found SGML to be a good choice. The use of SGML is possible not only for document formats but for a broad scope of format types including translators between databases structures. Two important reasons for SGML as this format is that SGML is very powerful to describe syntaxes and structures, and that there is an emerging trend that many tool suppliers include functionality to transform the local format of the tool to and from SGML

A case study
This project was initiated due to a customer requirement that information was to be delivered on the format of the customers choice, and not as it was present at the design department. The information is what is found in parts lists (bill of materials) from the product database "XXX". This information shall be presented in SGML and Interleaf formats. Further more, the information should be extended with hypertext links between the various components
A system was developed based on the architecture with a common format. A DTD suited for the information in a parts list and converters that produced the information from "XXX" format to the common SGML format was developed. At the conversion from "XXX" to the common SGML format, hypertext information was added. Four converters where built that produced each of the required destination formats. These formats could be used with the following tool: mif ­p;Framemaker, ilf-Interleaf, SoftQuad SGML ­p;Panorama (a hypertext viewer) and finally "Department of Defence SGML" ­p;MS-Word
The experience from this project was that the proposed architecture delivers a very clean and extendable system. When the first pair of converters had been built, it was extremely easy to add new formats to the system. Furthermore, the introduction of SGML as the intermediate common format will eased the development, as there was only one complicated format to concentrate on in each converter.

Dybeck, Peter; Ericsson, SGML Technology, e-mail: etxpdyb@stdoca.ericsson.se
(Chairman: Att integrera SGML)

SGML implementering ­p; SGML på Ericsson
Abstrakt:
En presentation om arbetet 1991­p;1995 att införa SGML på Ericsson. Presentationen berör kort om Ericssons syn på vilka för- och nackdelar SGML ger, erfarenheter, strategier, status av SGML, problem och möjligheter idag samt framtida planer.

Bibliografi Peter Dybeck :
Peter Dybeck har arbetat med SGML sedan 1991 med bl.a. DTD design, projektledning och medverkat i implementationsprojekt. Sedan juni-94 är Peter Dybeck ansvarig för att bygga upp och leda enheten SGML Technology ­p; ett SGML kompetenscenter med syfte att förse Ericsson med verktyg och tjänster för att skapa information baserad på SGML.


Enlund, Nils; Grafisk Teknik, KTH, e-mail: nilse@gt.kth.se,
http://www.gt.kth.se/gtinst/nilse.html
(Chairman: Publicering av information i parallella medier)
Bibliografi, Nils Enlund
Nils Enlund är professor i Grafisk Teknik vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Utbildad vid Lafayette College, Pennsylvania, USA, och vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, har han ägnat sin professionella karriär åt att studera användningen av informationsteknik inom den grafiska industrin, speciellt på dagstidningar. Han har tidigare verkat bl.a. som lärare och forskare vid Tekniska Högskolan i Helsingfors, arbetat som forskningsdirektör vid IFRA, tidningarnas internationella tekniska samarbetsorganisation, och som konsult. I dag forskar han i produktionsstyrning inom den grafiska industrin och i synergin mellan tryckta och elektroniska medier.

Bibliography
Nils Enlund is professor of Graphic Arts Technology at the Royal Institute of Technology in Stockholm. A graduate of Lafayette College, Pennsylvania, USA, and the Helsinki University of Technology, Finland, he has devoted his professional career to the study of the application of information technology in the printing and publishing industry, especially in newspapers. He has previously held various teaching and research position at the Helsinki University of Technology, served as research director at IFRA, the international institute for newspaper technology, and worked as a consultant. His current research concerns production management in the printing industry and the synergy between printed and electronic media.


Ericsson, Svante; Celsius Infodok ­p; Kongstad, Poul; Celsius Infodok
­p; Roth, Torbjörn, FMV flygunderhåll
FMV projekt FVSDUP
Abstrakt:
Under föredraget som består av två delar ges en presentation av de olika delarna i FMV Bas-DTD, ett praktiskt, flexibelt och generellt hjälpmedel för integrerad informationsförsörjning. DTD-familjen innehåller flera olika DTDer, för en bred flora av informationstyper. Praktiska exempel inkluderar databaskopplingar, överföring, dokumenthantering och multipla presentationsformat.
Under andra delen ges en presentation av Flygvapnets IETM, avsett för underhållsdokumentation i verkstads- och fältmiljö.

FMV Bas-DTD-familj
­p; ett praktiskt och flexibelt hjälpmedel
för integrerad informations-försörjning

FMV Bas-DTD är en familj av generellt tillämpliga DTDer för att representera en bred flora av informationstyper. Den är framtagen i samband med praktisk produktion för elektroniska tekniska manualer för såväl hela "böcker" som små "dokument-moduler".
De olika s.k. applikations-DTDerna för datamoduler utgår alla från gemensamma DTD-strukturer. Även tunga beskrivande dokument klaras med rättfram kodning.
Dessutom ingår DTDer för ren innehållskodning av sådan information, som vanligen lagras och underhålls i databaser, t ex reservdelsregister, underhålls- och ritningsdatabaser, etc.
Bas-DTD-familjen omfattar även DTD-paket för dokumenthantering och -överföring med administrativa uppgifter för kontrollerat utbyte av SGML-datamoduler mellan olika tillämpningar, t ex dokument-administrativa databaser.
Föredraget behandlar några praktiska situationer från projekt där hantering av SGML-information sker integrerat med olika databaser. Vi ser hur dokument/data-moduler kodade enligt Bas-DTD-paketet har använts som en länk i kedjan mellan LSA (logistic support analysis) och färdig produkt i användning.
Det finns möjligheter för ett projekt att konfigurera Bas-DTD-paketet så att viss information blir direkt sökbar för speciella behov.
I Bas-DTD-paketet finns förberedelser gjorda om man vill skriva ut/presentera ett och samma SGML-dokument på olika utmedier såsom bildskärm och papper.
Ett projekt kan använda stor eller liten del av paketets olika DTDer, vilket klart framgår av den sammanställning som visas av projekt som redan beslutat använda Bas-DTD-paketet.
Flygvapnets IETM (interaktiv elektronisk teknisk manual) skapas från Bas-DTD-kodad information mha en automatisk process som redan idag är praktiskt fungerande. Syftet med IETM är att kraftigt rationalisera dokumenthanteringen för markpersonalen, såväl vad gäller mobil rörlighet som uppdateringsarbete och aktuellhållning av information.
Framtagning av FMV Bas-DTD-paket Flygvapnets IETM har gjorts i nära samarbete med personal inom FMV, Försvarsmakten och industrin. Tonvikt har lagts på att det ska fungera med dagens teknik. Dokumentationen till de olika materielsystemen i försvaret tas endast fram för att förse teknikerna med information för att sköta drift och underhåll. De ska få sin information på ett sådant sätt att de lätt kan söka och hitta den information de behöver, vilket ställer höga krav på att information och användargränssnitt är lättanvänt. Genomgående ställer användarna krav på att all angränsande information snabbt ska kunna nås var man än befinner sig i informationsstrukturen.

Bibliografier
Torbjörn Roth (M.Sc; torot@fmv.se) är FMV projektledare i FVSDUP (flygvapnets system för drift- och underhållspublikationer. Han har tidigare flerårig erfarenhet av systemutveckling.
Svante Ericsson (fil.kand; p.s.ericsson@inforum.celsius.se) arbetar sedan flera år huvudsakligen med försvarsrelaterade SGML/CALS-projekt inom Celsius Inforum AB. Han har tidigare arbetat som ADB-chef och som expertkonsult i ett ADB-projekt för Asian Development Bank.
Poul Kongstad (M.Sc; poul.kongstad@inforum.celsius.se) har sedan 1989 arbetat med SGML/CALS-frågor, användargränssnitt, informationshanteringsfrågor och projektledning inom Celsius Inforum AB, och har tidigare arbetat med industriell styrning och systemutveckling.

Haitto, Hasse; IPLab, KTH, e-mail haitto@nada.kth.se, haitto@synex.se
Erfarenheter från publicering med SGML
Abstrakt:
Text Encoding Initiative är en samling riktlinjer för SGML-kodning av samhällsvetenskapliga och humanistiska texter. TEI-riktlinjerna ha provats i ett samarbete mellan redaktionen för den textkritiska utgåvan av Strindbergs samlade verk och institutionen f ör numerisk analys och datalogi vid KTH. Två volymer har SGML-kodats, fr ån vilka tryckfärdiga textoriginal har levererats, och publicerats i slutet av1995. Erfarenheterna från detta arbete kryddar presentationen, som är en genomgång av generella principer vid publicering fr ån SGML.
DSSL; SGML-standard för layout ­p; när och hur
(Ersätter James Clark, som tyvärr inte kan komma, som föredragshållare.)

Bibliografi Hasse Haitto:
Hasse Haitto är doktorand på institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) pe KTH och VD för Synex Information AB. Tillsammans med Roswitha Graham, KTH, och Ulf Larson, Elanders Tryckeri, bildade han i augusti 1993 SGML Användarförening i Sverige.


HyTime-gruppen i SGML användarförening i Sverige
Hur kan HyTime användas idag
Abstrakt:
HyTime arbetsgrupp presenterar de två dokument man arbetat fram under året, "HTML ­p; SGML, to be or not to be" samt "Quick Guide to HyTime Basics". En jämförelse mellan HyTime och andra standarder ingår, liksom exempel på hur existerande dokument enkelt kan "konverteras" till HyTime.


Lindroth, Hans, DN, e-mail: Hans.Lindroth@DN.SE
http: //dags.dn.se
Omvärldsförändringar som påverkar tidningsbranschen
Presentationen i pdf-format
Abstrakt:
Vilka omvärldsförändringar är viktiga för tidningarna? Hur ska man förhålla sig till elektroniska distributionskanaler? Vad krävs för att tidningarna ska skapa nya produkter. Vilken teknik ska man välja och hur ska man utnyttja denna? Föredraget tar upp Utvecklingstrender, "Ett icke linjärt medium som omfattar text. bild, ljud och video", Tidningarnas infallsvinkel, Distributionskanaler, Nya konkurrenter på marknaden, Informationshantering, Databasmodell, Multimediaprojekt på DN.

Bibliografi Hans Lindroth:
Hans Lindroth arbetade fram till 31/12 1995 som utvecklingsdirektör på Dagens Nyheter. Under sin tid på DN arbetade han inom en rad olika funktioner, som sträckte sig från teknikutveckling till annonschef för rubrikannonsmarknaderna med produktutveckling. Nu arbetar han med multimediautveckling och elektronisk distribution av information i elektroniska kanaler.


McFadden, John; SGML Open, e-mail: john.mcfadden@exoterica.com
Keynote speaker
Please visit our Web Site, http://www.exoterica.com
Bibliographi: John McFadden
John McFadden is President, co-founder and majority shareholder of Exoterica Corporation, an international software developer specializing in SGML. Their flagship product, OmniMark is used by a broad range of companies in more than 30 countries. A long time participant in the SGML industry, John McFadden has been an integral force in the vision that has shaped the industry. In 1989 he was awarded the Graphic Communications Association's "Tekkie" award for services to the technical documentation industry. He has been twice named to the list of Ontario, Canada's top 100 entrepreneurs. John McFadden is currently the Chairman of the Board of Directors of SGML Open.

Hybrid Distributed Database (HDDB) and the Future of SGML

SGML Sweden '96
Presented by John McFadden, Exoterica Corporation

For SGML to be relevant in the year 2000, it must learn to play nicely
with its older cousins, relational database and client server technology

Technology Trends
For many, the Future is here
The Internet Effect:
The very nature of home computing is yet to be determined
This is a Time of Reckoning:
HTML is NOT SGML
The Internet as Catalyst
WWW is primative (but really cool) today
WWW will drive content competition to a frenzy
WWW will provide a global laboratory for experimenting with delivery
techniques. WWW will drive a broadening niche market for very sophisticated SGML and
systems.


The HTML/SGML Markets Coalescing
The HTML/SGML Markets Coalescing
The popular Web is a convergence of DTP, Text retrieval, and 6 Tag SGML (HTML)
Information Technology through SGML is becoming a separate market with
separate Customer/Vendor needs


Information Technology through SGML is the next wave
Technology v.s. Results in the Mainstream
Don't equate Technology with results
The Web is here, in some form, forever
HTML must splinter dramatically
It is weak and primitive
Its link to SGML is very tenuous
HTML could disappear (even very soon!)
Consumers won't even notice-they are interested in results

InfoWorld, November 13, 1995
InfoWorld: How do you see the Internet market panning out 12 months from now?
Oracle Corporation: I have no idea and neither does anybody else. Marc Benioff
SGML Provides Lasting Value
The Future of SGML
The Future of SGML
To the information age...
The requirement is to capture the structure of content
Tags such as <drugname>, <manufac>, <indication>, etc
Content relationships reach beyond "books" to the enterprise
Lessons from CD-ROM and the WWW
Knowledge is being presented as Topics which organise
Topics and Facts
A Topic might be "Canada"
Within Canada, at Topic may be "Political Organisation"
Facts are the details
Monarchist democracy
Governor General and Ministers
10 Provinces
Lessons from CD-ROM and the WWW
Topics relate to other Topics in a dynamic graph
Facts relate to other Topics in a dynamic graph
- We call this "global order"
Facts relate to their own Topic in a static relationship
-We call this "local order"
Lessons from CD-ROM and the WWW
The requirement is to collect detailed Facts together,
dynamically relate Facts to other Topics when they become available,
and dynamically relate Topics to other Topics
A New Role for SGML
If we are not modeling "books" is SGML relevant?
Yes. Three things need to be modeled within a Topic
Presentation structure
Content structure (the Facts)
The hierarchical relationships of the two
As well, we need a markup language for data capture
SGML excels at these tasks

Make Many Smaller Federated Models (DTDs)
A DTD should reflect only information which is best captured through markup
A DTD should concentrate on content elements
A DTD should capture "local order"
Share SGML and Relational Modeling
Consider a pharmaceutical database
DrugName, GenericName, Manufacturer, Image, etc are well represented in a relational table

Indications, ContraIndications, Treatment, are narrative and represented in SGML
Each narrative may have a different DTD
The Relational Framework holds the whole model together as "global order"
Drug Application Model
Hybrid Distributed Database (HDDB)
SGML and RDBMS share
the modeling task
No one model is subordinate
to the other
This is NOT a mapping

Why HDDB?
Relational Database is mainstream today
Excellent client/server development technology available
Well qualified people available
Merges record based corporate assets with document assets
Relational DB modeling is well understood
HDDB allows development of smaller SGML information units
Relational DB helps organize and relate SGML units
SGML units may have small simple DTDs
Leveraging Existing Application Software
Sample Data Capture/Update Environment

To Find Out More
Please visit our Web Site
http://www.exoterica.com

Pepper, Steve; Falch Infotek, e-mail pepper@falch.no
SGML in Practice - Publishing on Paper and WWW
Abstract:
Since 1994 all of the Norwegian Government's official reports (Norges Offentlige Utredninger, or the NOU series) have been produced using SGML. The same SGML source document is used to enable the publication of the printed version and two different on-line versions.
As a result of this project, the information embodied in the NOU series is now available faster and more reliably to a greater number of people than before. Thanks to the use of SGML, the series can now be searched as free text, distributed via the Internet, accessed by the visually impaired, and re-used in other publications. It is also guaranteed to be available to future generations in machine-readable form.
The success of the NOU Project has motivated the Norwegian Government Administration Services to use SGML for other important official publications, and a new project is currently underway.
This presentation will describe the background to the NOU Project, the way in which it was implemented and some of the lessons that were learned. Particular emphasis will be given to the ways in which SGML enables small and medium-sized publishers to exploit new medier such as CD-ROM and World Wide Web.

Bibliography Steve Pepper
Steve Pepper is the Chief SGML Architect with Falch Infotek as an Oslo-based company, specialising in SGML-based information re-engineering and electronic publishing. He is a member of WG8, the ISO committee responsible for SGML and related standards, and he maintains the popular "Whirlwind Guide to SGML Tools and Vendors".

Poijes, Jan; IMT ­p; Lindström, Helena, e-mail: edtheli@zeus.kiedt.ericsson.se,
f.d. Norstedts Tryckeri AB
Praktikfall ­p; Norstedts Tryckeri AB
Abstrakt:
Varför satsar ett tryckeri på SGML-kodning och vilka fördelar kan det ge? Hur ser Norstedts produktionssystem ut idag med tonvikt på SGML-kodning? Hur gick man tillväga och vilka erfarenheter från införandet har man? Vad händer i framtiden?
Som ett av de första tryckerierna i Sverige kan NsT erbjuda sina kunder SGML-kodning av material och strukturerad lagring av materialet i en databas.

Norstedts Tryckeri AB
Norstedts Tryckeri är ett gammalt, anrikt företag grundat 1823, men med rötter långt tillbaka på 1600-talet. Förutom tryckning har man stor erfarenhet av textsättning och hantering av stora textmängder. Kunderna är till stor del fasta eller återkommande kunder, ofta med stora textmängder eller med produkter som kräver ett väl inarbetat samarbete mellan kund och produktion. Under de senaste åren har man jobbat hårt på att modernisera produktionsapparaten och ökat kundorientering, vilket har resulterat i ett helt nytt produktionssystem kallat NsT Mediasystem.

Varför satsar ett tryckeri på SGML-kodning?
I takt med den tekniska utvecklingen ändras sättet att presentera och distribuera information på. Detta medför att ett sätteri/tryckeri får krav på nya tjänster från sina kunder. SGML-kodning är ett naturligt önskemål från vissa kunder. Kunder med strukturerat material som ska användas till olika slutprodukter (t ex en bok och en CD-skiva) eller material som ska sparas och återanvändas (t ex en katalog eller en prislista).

Vilka fördelar ger det?
Kundkrav är bara en anledning att satsa på SGML-kodning. Norstedts erhåller naturligtvis även andra fördelar. Man breddar sitt tjänsteutbud och vänder sig till nya målgrupper. Man får ett närmare samarbete med kunden. SGML-kodat material skapar även en möjlighet till parallellpublicering av kunders material på olika medier, t.ex. på både papper och CD-ROM.

Hur är produktionssystemet anpassat till SGML-kodningen?
Produktionssystemet är uppbyggt kring en databas med en logisk uppdelning i en produktionsdel och en kunddel. Produktionsdelen används endast av Norstedts själva för den dagliga produktionen. I kunddelen lagras kundernas material i såväl SGML-format som i andra format. Text som ska SGML kodas hämtas från det äldre textarkivet i minidatormiljö (Atex) eller kommer in elektroniskt via modem eller ISDN från kund. Målet är att kunden efter kodning och lagring, själv ska kunna hämta hem de dokument eller delar av dokument som han/hon behöver, direkt från sitt eget skrivbord. Databasen som används är inte en 'riktig' SGML-databas utan man valde en SQL-databas för att även kunna använda den för den övriga produktionen.

Tillvägagångssätt och problem vid införandet
Införandet har varit ett nära samarbete med en stor kund (Fritzes). Norstedts och Fritzes har gemensamt tagit fram de specifikationer som systemet är byggt efter, samt bestämt vilken SGML editor som ska användas för kodning.
Under tidens gång har både tekniska problem och andra problem av mer generell art dykt upp. De tekniska problemen har varit i form av att generera specialtecken på ett korrekt sätt, tabellkonvertering, den elektroniska kommunikationen mellan kund och tryckeri, korrekturutskrifter som man hade vissa önskemål på och sist men inte minst hur man skulle bygga upp databasen. Av mer generell art är att det är viktigt att välja en leverantör som kan SGML, det kan vara svårt att ta betalt för tjänsten och det är alltid svårt att ha ett glasklart samarbete när bägge parter är inne på nya områden.

Framtiden
Den närmaste framtiden för NsT Mediasystem innehåller en mer eller mindre automatiserad sidombrytning av SGML-material. Systemet ska bygga på programmet FrameMaker+SGML, som levereras från och med januari -96. Olika print-on-demand system har under hösten utvärderats i syfte att komplettera även denna tjänst. Vidare har ett samarbete med en leverantör av CD-ROM applikationer inletts i syfte att successivt lyfta över även denna produktion till Norstedts.
Vad det gäller andra distributionsformer sker bl a en bevakning av utvecklingen av informationsspridning på Internet.


Abstract:
As one of the first printing offices in Sweden, Norstedts Printing can now offer its customers encoding of text in SGML and also structured storing of SGML texts in a database.

Norstedts Printing Office
Norstedts Printing (NsT) is an old, traditional company founded in 1823, but with roots back in the 1700th century. Apart from printing, the company has a lot of experience of typesetting and of managing large amounts of text. The customers are mainly recurrent, often with large amounts of text or with products that demand a well working collabortion between the customer and the employees within production at NsT. During the past few years, the company has worked hard on the modernization of production and to increase the focus on the customer. This work has resulted in a completely new production system called the NsT Media System.
Why does a printing office go in for SGML-encodning?
As technology develops, so does our ways of presenting and distributing information. This means that customers have demands of new services on a printing/typesetting facility. Encoding in SGML is a natural demand from certain customers. Those customers who have well structured material for usage in different products (for example a book or a CD-ROM) or material to be stored and reused (a catalogue or a pricelist).

What advantages does this result in?

Direct demands from customers is just one reason to go in for SGML-encodning. From this Norstedts gets other advantages as well. The company broadens its services offered to customers and turns to a new market. Another advantage is a closer collaboration with the customer. Material encoded in SGML also creates a possilibity of parallel publishing of customers material on different media, such as on paper or on CD-ROM.
How is the production system adapted to the SGML-encodning?
The production system is built up on a database divided into two different parts; one for the actual production and one for its customers. The production part is used only by Norstedts employees fro the day to day production. The customer part is used for storing customers material in SGML format a well as other formats. Text that is to be encoded in SGML is fetched from the older text archive in a minicomputer system at NsT (Atex) or is sent to NsT by the customer via modem or ISDN. After encodning and storing, the object is for the customer to be able to fetch whatever documents or parts of a document that he/she needs, directly from his/her desk. The database used is not a 'real' SGML database. An SQL database was chosen due to the needs for the ordinary tasks within production.

Course of action and problems during the introduction
The introduction was based on a close collaboration with the customer (Fritzes). Norstedts and Fritzes have together specified the functions of the new database and also decided on what SGML editor to use.
During this time we have had both technical and other more general problems. The technical problems were in the ways of generating special characters in a correct way, the conversion of tables in different formats, problems with the electronic communication between customer and printer, certain expectations on the printer´s proof and last but not least the construction of the database. Problems of a more general nature is that it is very important to choose a supplier who knows SGML, it can be difficult to charge for the service and it is always difficult to have a crystal clear cooperation when both parties are in a new area.

Future
The immediate future for NsT Media System contains a more or less automized pagination av SGML material. The system will build on FrameMaker+SGML, which will be delivered from Jan -96. Different print-on-demand systems have during the past autumn been evaluated with the purpose of supplementing even this service. A collaboration with a supplier of CD-ROM applications is initiated with the aim of starting even this type of production at Norstedts.
Concerning other forms of distribution, NsT is surveying the development of information distribution on other media such as the Internet.

Bibliografi: Helena Lindström och Jan Poijes
Helena Lindström, grafisk civilingenjör och verksam inom den grafiska branschen mellan 1988-95. De sista 2,5 åren som projektledare och ansvarig för Norstedts Tryckeris tekniska utveckling inom prepress. Numera anställd hos Ericsson Data AB som projektledare för ett PDM- och dokumenthanteringssystem.
Jan Poijes, blivande grafisk civilingenjör och verksam inom den grafiska branschen sedan 1995. Har varit anställd hos Institutet för MediaTeknik, IMT, 1995-96 och arbetade då bl a med vidareutvecklingen av teknik och tjänster kring SGML hos Norstedts Tryckeri. Är numera anställd hos Liber AB som projektledare för multimediautveckling av läromedel.

Biliography
Helena Lindström, has a Master of Science degree in graphic technology and was employed within the graphic industry from 1988-95. During the latter 2,5 years she was situated as project manager and responsible for the technical development in prepress at Norstedts Printing AB. She is now employed as project manager for a PDM- and document management system at Ericsson Data AB.
Jan Poijes, also soon-to-have a Master of Science degree in graphic technology, he has been employed at the Institute of Media Technology (IMT) since early 1995. During this period he worked among other things with the development of technology and services concerning SGML at Norstedts Printing. He is now employed at Liber AB as project manager for multimedia development for educational publications.

Tscheke, Tibor; STEP Gmbh, tit@step.de
SGML and Publishing for Newspapers
Abstract:
Press Agencies which since long had internal standards for their news objects are now on their way to work out SGML based structures in their umbrella organisation IPTC (International Press and Telecommunications Council). The member press agencies are generating DTDs which are compatible to their old structure (IIM) and a standard called CLIP to link together multimedia news objects (text, picture, graphic, audio, video...) which arrive in the agency at different times but belong to one message.
STEP is currently working in a project where IPTC, dpa (the largest German press agency) and GMD (a German research organisation) are developing an editorial workbench for press agency editors financed by DeTeBerkom (A research organisation of German Telekom).
The press agencies will soon be able to deliver their messages in SGML to their customers and therefore enhance the automised use of these messages. The talk will describe the ongoing work as well as concentrate on impacts for the clients of press agencies like news-paper publishers, radio and TV stations.

Bibliography: Tibor Tscheke
Tibor Tscheke is managing director and co-founder of STEP GmbH. He worked actively in big projects among them the initial design of an SGML-based editorial system for Germany's most famous dictionary and encyclopedia publisher and the document management system for Deutsche Lufthansa AG for aircraft maintenance manuals. Beside running the company he is still doing consultancy projectsfor the automotive industry and publishing houses. He is a frequent presenter at the SGML conferences plus related events like Seybold and Documation.

Uppdaterad 20 maj, 1996
R. Graham